Oxaalzuur, oxalsäure, acide oxalique

IUPAC: Ethaandizuur dihydraat (C2H2O4.2H2O), CAS: 144-62-7
MSDS Oxaalzuur    Productoverzicht
Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving