Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 557 items
Nederlands Deutsch Français English Español

Handleiding Oxaalzuur

IUPAC: Ethaandizuur dihydraat (C2H2O4.2H2O), CAS: 144-62-7
MSDS Oxaalzuur    Productoverzicht

Oxaalzuur wordt geleverd in kristalvorm en vaak opgelost in water waarna het ook wel ontweringswater of weerplekken-reiniger genoemd word. Ook wordt het veel verkocht onder de noemer zuringszout.

Toepassingsgebied

Oxaalzuur hersteld ongeveer 90% van de verkleuringen door vocht, roest en vergrijzing in houten en stenen objecten of kleding. Het verwijderd ook kalkaanslag van schepen en oxaalzuur haalt roest van auto's en uit motorblokken. Oxaalzuur is dus een bijzonder veelzijdig en bruikbaar product. U kunt gebruikt oxaalzuur makkelijk en veilig afvoeren door de hoeveelheid die u heeft gebruikt te neutraliseren met bakpoeder (natriumbicarbonaat) of soda. Het resulterende mengsel is geheel onschadelijk voor het milieu.

Algemeen Gebruik

  1. Los circa 100 gram oxaalzuur kristallen op in een liter water. Warm water gaat het snelst; voor koud water laat u de oplossing een dag staan en schud u af en toe.
  2. Breng het oxaalzuur met een kwast aan op de verkleuring en laat dit intrekken. Zo nodig de oxaalzuur-behandeling herhalen tot de verkleuring verdwenen is. Als de verkleuring is verdwenen zal er mogelijk een lichte plek voor in de plaats zijn gekomen.
  3. Behandel nu het hele oppervlak (dus niet alleen de verkleuring) met de oxaalzuur oplossing en laat dit opnieuw intrekken.
  4. Tot slot goed na-wassen met schoon water om het oxaalzuur te neutraliseren en alle kristallen te verwijderen.
  5. Laat alles goed drogen en u kunt het oppervlak verder behandelen met een product naar keuze.

U kunt maximaal ongeveer 100 gram kristallen oplossen in een liter water. Voegt u meer kristallen toe dan zal niet alles meer oplossen. Dat is normaal en geen probleem want tijdens gebruik zal het water-niveau uiteraard zakken zodat af en toe vers water kan worden toegevoegd. Zolang er zich nog onopgeloste kristallen in de pot bevinden heeft u de maximale sterkte van de oplossing. Als na verloop van tijd alle kristallen zijn opgelost wordt de concentratie lager.



Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving