Menu
Naar categorie: Vloeistoffen
Afdrukken

Methanol

Methanol of methylalcohol is het eenvoudigste alcohol en heeft als bruto formule CH3OH (CH4O). Methanol wordt vaak een primair alcohol genoemd maar is dit niet aangezien er 3 waterstof atomen direct naast de OH groep zitten in plaats van drie. Het is een van de meest toegepaste grondstoffen in de chemische industrie. Daarnaast wordt het ook vaak gebruikt als energiebron, op zichzelf (brandalcohol) of bijgemengd in brandstoffen. 

Beschikbare verpakkingen

Methanol >99% 100ml Methanol >99% 100ml €1.55 Bestellen
Methanol >99% 1L Methanol >99% 1 Liter €3.29 Bestellen

Chemische Eigenschappen

  • IUPAC:Methanol
  • Formule:CH3OH
  • CAS Nr: 67-56-1
  • Mol. Massa: 32.04
  • Dichtheid: 79.14   gr/ml
  • Smeltpunt: -93.90 °C
  • Kookpunt: 64.96 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

  • Brandbaar
  • Schadelijk voor de gezondheid
  • Acute Toxiciteit
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H331 - Giftig bij inademing
H370 - Veroorzaakt schade aan organen

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur een zuurkast. Bij contact met de huid afspoelen met veel water. Bij inslikken of contact met de ogen onmiddellijk een arts waarschuwen.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P311 - Een antigifcentrum of arts raadplegenOnze Producten

Vloeistoffen Aceton Aceton in diverse kwaliteiten en hoeveelheden
Vaste Stoffen Aluminiumsulfaat Aluminiumsulfaat
Vloeistoffen Ammoniak Ammoniak in diverse concentraties
Vaste Stoffen Ammoniumsulfaat Ammoniumsulfaat
Diversen Anti Huisstofmijt Spray Anti Huisstofmijt Spray
Metalen Antimoon Antimoon
Zuren Azijnzuur Azijnzuur in diverse concentraties
Vloeistoffen Benzylalcohol Benzylalcohol
Zuren Boorzuur Boorzuur
Vaste Stoffen Borax Decahydraat Borax decahydrate
Vloeistoffen Butanon Butanon / Methylethylketon / MEK
Vaste Stoffen Calciumchloride Calciumchloride
Vaste Stoffen Calciumhypochloriet Chloorkalk
Vaste Stoffen Calciumoxide Calciumoxide
Zuren Citroenzuur Citroenzuur
Vloeistoffen Cyclohexaan Cyclohexaan
Vloeistoffen Dichloormethaan Dichloormethaan (DCM, Methyleenchloride)
Vloeistoffen Di-Ethylether Di-Ethylether (ether)
Hulpmiddelen Digitale Thermometers Digitale Thermometers
Diversen Essentiële Olie Essentiële Olie
Vloeistoffen Ethylacetaat Ethylacetaat
Zuren Fosforzuur Fosforzuur in diverse concentraties
Metalen Gallium Gallium
Hulpmiddelen Glazen Thermometers Glazen Thermometers
Vloeistoffen Glycerol Glycerol
Vloeistoffen Heptaan Heptaan
Vloeistoffen Hexaan Hexaan, isomerisch en puur, in diverse verpakingseenheden
Zuren Ijzerchloride / Etszuur Ijzerchloride 40%
Vloeistoffen Isobutanol Isobutanol
Vloeistoffen Isopropanol Isopropylalcohol, isopropanol, IPA, 2-propanol
Hulpmiddelen Jerrycan Kraantjes Jerrycan Kraantjes
Vloeistoffen Kaliloog Kaliumhydroxide oplossing
Vaste Stoffen Kaliumcarbonaat Kaliumcarbonaat
Vaste Stoffen Kaliumhydroxide Kaliumhydroxide
Vaste Stoffen Kaliumnitraat Kaliumnitraat
Hulpmiddelen Knijp / Wasflessen Knijp / Wasflessen
Vaste Stoffen Kopersulfaat Kopersulfaat
Metalen Magnesium Magnesium
Vaste Stoffen Magnesiumsulfaat magnesiumsulfaat
Diversen Matrasreiniger Matrasreiniger
Vloeistoffen Methanol Methanol
Vloeistoffen Methylisobutylketon (MIBK) Methylisobutylketon (MIBK)
Zuren Mierenzuur Mierenzuur
Vaste Stoffen Natriumacetaat Natriumacetaat Watervrij
Vaste Stoffen Natriumbenzoaat Natriumbenzoaat
Vaste Stoffen Natriumbicarbonaat Natriumwaterstofcarbonaat, zuiveringszout, bakpoeder
Vaste Stoffen Natriumcarbonaat (light) Natriumcarbonaat (watervrij / light)
Vaste Stoffen Natriumfosfaat Natriumfosfaat
Vaste Stoffen Natriumhydroxide Natriumhydroxide
Vaste Stoffen Natriummetabisulfiet Natriummetabisulfiet
Vaste Stoffen Natriumnitriet Natriumnitriet
Vaste Stoffen Natriumpercarbonaat Natriumpercarbonaat
Vloeistoffen Natriumsilicaat 37% Natriumsilicaat 37% - Glaswater
Vaste Stoffen Natriumsulfiet Natriumsulfiet
Vloeistoffen Natronloog Natronloog
Diversen Neem Plantenspuitmix Neem Plantenspuitmix
Zuren Oxaalzuur / Ontweringswater Oxaalzuur / Ontweringswater
Vloeistoffen Petroleum Ether Petroleum ether (kookpuntbenzine) in diverse bereiken
Hulpmiddelen PH Oplossingen PH Calibratie / Buffer Oplossing
Hulpmiddelen PH Papier PH Papier
Hulpmiddelen Pipetten Pipetten
Metalen Ruthenium Ruthenium
Vloeistoffen Solvent Naphta 100 (wasbenzine) Solvent Naphta 100 (wasbenzine)
Hulpmiddelen Sprayfles 1L Sprayfles 1L
Diversen Stickerverwijderaar Stickerverwijderaar
Zuren Sulfaminezuur Sulfaminezuur
Vloeistoffen Tetrahydrofuran (THF) Tetrahydrofuran (THF)
Vloeistoffen Thinner Thinner
Hulpmiddelen UN Jerrycan 5L UN Jerrycan 5L
Vaste Stoffen Urea Urea
Vloeistoffen Water Water
Vloeistoffen Waterstofperoxide Waterstofperoxide
Zuren Wijnsteenzuur (L+) Wijnsteenzuur (L+)
Vloeistoffen Xyleen Xyleen
Vaste Stoffen Zinkchloride Zinkchloride
Zuren Zoutzuur Zoutzuur (HCl, Hydrochloric Acid, Muriatic Acid)
Zuren Zwavelzuur Zwavelzuur in diverse concentraties en klassen